VO ceník

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CANNABIS Pharma, s.r.o. platné pro www.cbdex.cz a www.olejzkonopi.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CANNABIS Pharma, s.r.o., se sídlem Masarykova 54, 415 01 Teplice, IČO: 25441353, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 18470 u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem a kupujícího (spotřebitel, podnikatel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Prodávající

Prodávající je obchodní společnost CANNABIS Pharma, s.r.o., se sídlem Masarykova 54, 415 01 Teplice, IČO: 25441353, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 18470 u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem (dále jen CANNABIS). CANNABIS je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.2 Kupující

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není (podnikatel).

1.2.1 Spotřebitel

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.2.2 Podnikatel

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na uvedených internetových obchodech je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím uvedených internetových obchodů nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK nebo EUR včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.8. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

2.9 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

c) bezhotovostně platební kartou

3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu daňový doklad o prodeji.

 

VO ceník

Objednání

1.na www.cbdex.cz (po registraci obdržíte e-mailem přihlašovací jméno a heslo)

2.telefonem: 417 534 071, 777 914 113

3.emailem: oic@cbdex.cz

 

Dodání

1.osobní odběr z OIC

2.přepravní službou

Dodací lhůta – zboží expeduje dodavatel obvykle do 3 pracovních dnů

 

Dopravné a dobírečné

Dopravné a dobírečné

Výše poplatků za dopravné a dobírečné pro velkoodběratele: U objednávek v hodnotě nad 1700 Kč bez DPH není účtováno dopravné. U objednávek v hodnotě do 1700 Kč bez DPH je účtováno dopravné dle vybrané přepravní služby a to:

Česká pošta - Balík do ruky: 162,- Kč / při platbě kartou 125,- Kč

- Balík na poštu: 145,- Kč / při platbě kartou 107,- Kč

PPL - Balík na adresu 130,- Kč / při platbě kartou 95,- Kč

PPL - Balík na Parcel shop 120,- Kč / při platbě kartou 85,- Kč

Zásilkovna - Balík na adresu 130,- Kč/ při platbě kartou 105,- Kč

Zásilkovna - Balík na Parcel shop 72,- Kč/ při platbě kartou 72,- Kč

Cena dobírečného je 36,- Kč

 

Ceníky a obchodní podmínky vydané před datem vydání tohoto listu pozbývají platnosti. Změna cen, názvů a balení vyhrazena.

 

MO ceník

Objednání

1.na www.cbdex.cz

2.telefonem: 417 534 071, 777 914 113

3.emailem: oic@cbdex.cz

 

Dodání

1.přepravní službou

Dodací lhůta – zboží expeduje dodavatel obvykle do 3 pracovních dnů

 

Dopravné a dobírečné

Výše poplatků za dopravné a dobírečné v rámci ČR: U objednávek v hodnotě nad 700 Kč bez DPH není účtováno dopravné. U objednávek v hodnotě do 700 Kč bez DPH je účtováno dopravné dle vybrané přepravní služby a to:

Česká pošta - Balík do ruky: 117,- Kč

- Balík na poštu: 102,- Kč

PPL - Balík na adresu 87,- Kč

Zásilkovna - Balík na smluvní místo 66,- Kč

Cena dobírečného je 36,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Ceníky a obchodní podmínky vydané před datem vydání tohoto listu pozbývají platnosti. Změna cen, názvů a balení vyhrazena.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami ve výše uvedených internetových obchodech.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu reklamace@cannabispharma.cz nebo písemně na adresu prodávajícího. Do oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupující spotřebitel písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem na adresu: CANNABIS Pharma, s.r.o., Masarykova 716, 415 01 Teplice. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu).

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím spotřebitelem na adresu prodávajícího, a to přednostně na bankovní účet kupujícího spotřebitele nebo stejným způsobem, jakým je od kupujícího spotřebitele přijal, pokud se s kupujícím spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

5.4. Kupující spotřebitel má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující spotřebitel zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba)

b) u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím

c) u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

5.6. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího spotřebitele informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6 Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

7.3 Uskutečněným nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.11. 2015.