Inhale METABOLIS 1,5% 10ml

Inhale METABOLIS 1,5% 10ml

Cena s DPH
368,00 CZK
Cena bez DPH
304,13 CZK
Dostupnost
Skladem Ano
Kód
C501NEW
Výrobce
CANNABIS Pharma, s.r.o.


INHALE CBDex® METABOLIS je vysoce účinný pro zklidnění problémů při nevolnosti a nechutenství. Zklidňuje celkový psychický stav, zmírňuje a napravuje doprovodné emocionální projevy stavu nevolnosti, jako je obava z cestování, či pocit strachu z důležitých životních událostí (zkoušky, veřejné vystupování, obava ze selhání apod.). kromě jiného výrazně zvyšuje i chuť k jídlu.
INHALE CBDex® METABOLIS pro zklidnění a podporu metabolismu a normální funkci orgánů.
- první receptura zaměřená na maximální vstřebatelnost aktivních látek.
- inhalace přináší 100% využití a 100% metabolismus aktivních látek. Ve srovnání s jinými formami aplikace může být až dvakrát účinnější.
- aerosol po vdechnutí zadržte na 3-5 sekund a umožněte, aby se plně absorboval v dýchacích cestách. Rychlým vydechnutím se sníží účinnost a množství vstřebaného CBD.

Řada CBDex® INHALE obsahuje výtažek z rostliny konopí cannabidiol (CBD), který není omamný, není návykový a je vyráběn v České republice v souladu s příslušnými právními předpisy.
Aerosol, který vzniká při inhalaci, není zdraví škodlivý, nosné přírodní látky se metabolizují v těle a přeměňují se na přirozené metabolity, které jsou opět z těla bez zátěže vyloučeny. Vdechovaný aerosol byl testován na VŠCHT v Praze a nebyly prokázány žádné škodlivé látky (více informací o testu na www.cbdex.cz).
Doporučená denní dávka výrobce: 0,5 ml (14 kapek) inhalační tekutiny pro manuální vaporizační přístroje. Doporu-čená koncentrace směsi pro kompresorové inhalátory je 0,5 ml (14 kapek) inhalační tekutiny a 4,5 ml fyziologického roztoku* nebo alkalické minerální vody. Doporučená denní dávka by neměla být překročena.
Složení: Propanediol, Cannabidiol (150 mg/10 ml), Foeniculum Vulgare Dulce Fruit Oil.
Obsah balení: 10 ml
Poznámky: Nepoužívejte těsně před jízdou a při jízdě motorovými vozidly. Neobsahuje nikotin, THC nebo jiné omamné látky. Citliví lidé mohou po první dávce zaznamenat zřetelné uvolnění. Před použitím dobře protřepat.
Výrobek je určen pouze k inhalaci, nejedná se o potravinu.
Změna barvy tekutiny není na závadu. Skladujte na suchém místě a při pokojové teplotě (do 25°C) v dobře uzavře-ném obalu. Po vyjmutí z krabičky skladujte výrobek v temnu. Minimální datum spotřeby a šarže výrobku je uvedena na obalu.
Před použitím pozorně přečtěte příbalový leták, protože obsahuje důležité informace. Vždy si příbalový leták uchovejte.
Upozornění: Pokud užíváte léky, obraťte se před aplikací na svého lékaře nebo lékárníka. Kontraindikace k léčivým přípravkům nejsou známy. Nežádoucí účinky užívání během těhotenství a kojení nejsou známy. Inhalační směs nemá žádné vedlejší účinky.
Pro bezpečné používání inhalačních tekutin si prosím přečtěte pokyny poskytnuté společností CANNABIS Pharma s.r.o. na druhé straně.
Návod k použití
Inhalační směs CBDex INHALE je z technického hlediska možno použít ve vysokotlakých či ultrazvukových inhaláto-rech registrovaných jako zdravotnické prostředky nebo v elektronických inhalačních přístrojích.

1. Vysokotlaké či ultrazvukové inhalační přístroje (zdravotnické prostředky):
Používejte inhalační kapalinu ve vysokotlakých nebo ultrazvukových inhalátorech. Doporučená denní dávka je 0,5 ml (14 kapek). Doporučená denní dávka by neměla být překročena. Doporučujeme, inhalovat jednou nebo dvakrát denně, nejlépe večer, nebo v závislosti na individuálním plánu inhalace. Do kontejneru inhalátoru nalijte 4,5 ml fyziologického roztoku* a přidejte 14 kapek inhalační tekutiny. Míchejte obsah otáčivým pohybem až do bělavé homogenní kapaliny, která je připravena pro inhalaci. Směs nemá narkotické účinky, jemné škrábání v hrdle nebo krku v průběhu nebo po inhalaci je normální. V této formě vhodné pro děti od 5 let.

Pokud jde o používání inhalační kapaliny postupujte podle pokynů, které jsou přiloženy k inhalačním zařízením od různých výrobců, jinak může dojít k poškození vysokotlakého nebo ultrazvukového inhalátoru. Inhalační tekutina technicky splňuje inhalační kritéria u inhalátorů (zdravotnické prostředky) a viskozita je nižší než 3 ppm.

* Fyziologický roztok: 0,9% vodný roztok chloridu sodného (kuchyňská sůl). Příprava: Zřeďte 9 g kuchyňské soli v 1 litru vody.

2. Manuální elektronické inhalátory:
Používejte inhalační kapalinu s manuálními elektronickými inhalačními přístroji. Pro tato zařízení se neředěná inhalační kapalina zavádí přímo do zásobníku a vdechuje ses ohledem na individuální harmonogram inhalací. Pomocí manuálního elektronického inhalačního přístroje je vhodná pro uživatele od 18 let, věkové omezení se vztahuje pouze na použití v těchto zařízeních. Směs nemá narkotické účinky, jemné šimrání v krku, v průběhu nebo po inhalaci je normální. Doporučená denní dávka je 0,5 ml (14 kapek). Doporučená denní dávka by neměla být překročena.
Pokud jde o používání inhalační kapaliny, postupujte podle pokynů pro inhalaci, které jsou přiloženy k inhalačním zařízením od různých výrobců.

Další informace o inhalačních tekutinách a dalších produktech naleznete na www.cbdex.cz. Máte-li další dotazy, zavolejte nám prosím na tel. číslo +420 417 534 098 v pracovní dny mezi 8 a 16 hodinou nebo nám napište na info@cbdex.cz.

Výrobce: CANNABIS Pharma, s.r.o. Masarykova 1595/54, 41501 Teplice, CZ www.cbdex.cz, info@cbdex.cz

CZ/01/19

INHALE CBDex® METABOLIS is highly effective for calming nausea and loss of appetite problems. It calms the general mental state, alleviates and corrects accompanying emotional manifestations of the state of nausea, such as fear of traveling or fear of important life events (exams, public appearances, fear of failure, etc.). Among other things, it significantly increases appetite.
INHALE CBDex® METABOLIS to soothe and support metabolism and normal organ function.
- the first recipe aimed at maximising the absorption of active substances.
- inhalation brings 100% use and 100% metabolism of active substances. It can be up to twice as effective as other forms application.
- Hold the aerosol for 3-5 seconds after inhalation and allow it to be fully absorbed in the airways. By exhaling rapidly, the efficiency and amount of CBD absorbed will be reduced.

The CBDex® INHALE series contain a cannabidiol (CBD) hemp extract, which is not narcotic, is not addictive and is produced in the Czech Republic in accordance with applicable legislation.
Aerosol, which is produced by inhalation, is not harmful to health, carrying natural substances are metabolised in the body and converted into natural metabolites, which are once again excluded from the body without load. The inhaled aerosol was tested at VŠCHT in Prague and no harmful substances were found (more information about the test at www.cbdex.cz).
Manufacturer's recommended daily dose: 0.5 ml (14 drops) of inhalation fluid for manual vaporizers. The recommended concentration of the mixture for compressor inhalers is 0.5 ml (14 drops) of inhalation fluid and 4.5 ml of physiological solution/Saline* or alkaline mineral water. The recommended daily dose should not be exceeded.
Ingredients: Propanediol, Cannabidiol (150 mg/10 ml), Foeniculum Vulgare Dulce Fruit Oil.
Package content: 10 ml
Notes: Do not use before or while driving. It does not contain nicotine, THC or other narcotics. Sensitive people may experience a distinct release after the first dose. Shake well before use.
This product is for inhalation use only, it is not a food.
Changing the color of the liquid is not a defect. Store in a dry place and at room temperature (up to 25 °C) in a well sealed container. After removing from the box, store the product in the dark. The minimum expiry date and batch of the product are indicated on the packaging.
Read the package leaflet carefully before use as it contains important information. Always keep the package leaflet.
Caution: If you are taking medicines, contact your doctor or pharmacist before applying. Contraindications for medicinal products are not known. The side effects of use during pregnancy and lactation are not known. The inhalation mixture has no side effects.
For safe use of inhaled fluids, please read the instructions provided by CANNABIS Pharma s.r.o. on the other side.

Instructions for use:
The CBDex INHALE inhalation composition can be used technically in high-pressure or ultrasonic inhalers registered as medical devices or in electronic inhalation devices.

1. High-pressure or ultrasonic inhalation devices (medical devices):
Use inhalation fluid in high-pressure or ultrasound inhalers. The recommended daily dose is 0.5 ml (14 drops). The recommended daily dose should not be exceeded. We recommend inhaling once or twice a day, preferably in the evening, or depending on your individual inhalation plan. Pour 4.5 ml of physiological solution/Saline * into the inhaler container * and add 14 drops of inhalation fluid. Stir the contents by rotating until a whitening homogeneous liquid is ready for inhalation. The mixture has no narcotic effects, subtle scratching in the throat or throat during or after inhalation is normal. In this form it is suitable for children from 5 years.

For the use of inhalation fluid, follow the instructions attached to inhalation devices from different manufacturers, otherwise the high-pressure or ultrasonic inhaler may be damaged. The inhalation fluid technically meets the inhalation criteria for inhalers (medical devices) and the viscosity is less than 3 ppm.

* Physiological solution/Saline: 0.9% aqueous sodium chloride solution (kitchen salt). Preparation: Dilute 9 g of kitchen salt in 1 liter of water.

2. Manual electronic inhalers:
Use inhalation fluid with manual electronic inhalation devices. For these devices, undiluted inhalation fluid is introduced directly into the reservoir and inhaled with respect to the individual inhalation schedule. Using a manual electronic inhalation device, it is suitable for users from the age of 18, the age limit applies only to use in these devices. The mixture does not have narcotic effects, gentle chiming in the throat during or after inhalation is normal. The recommended daily dose is 0.5 ml (14 drops). The recommended daily dose should not be exceeded.
For inhalation fluid use, follow the inhalation instructions that come with inhalation devices from different manufacturers.

More information about inhalation fluids and other products can be found at www.cbdex.cz. If you have any further questions, please call us at +420 417 534 098 on weekdays between 8 am and 4 pm or write us at info@cbdex.cz.

Producer: CANNABIS Pharma, s.r.o. Masarykova 1595/54, 41501 Teplice, CZ www.cbdex.cz, info@cbdex.cz
 
  • Žádné dokumenty
 
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
Inhale NEURO 2% + 0,5% 10ml

INHALE CBDex® NEURO pro zklidnění, psychickou vyrovnanost a ...

498,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C525NEW
Inhale ONCOVIT 2% + 1% 10ml

INHALE CBDex® ONCOVIT pro zklidnění, psychickou vyrovnanost ...

546,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C556NEW
Inhale FYZIO 1,5% 10ml

INHALE CBDex® FYZIO pro uvolnění svalové únavy a ztuhlých kl...

369,00 CZK
Skladem: Ano
Kód: C549NEW